کوتاه کننده لینک 7

کوتاه کننده لینک 7 در واقع یک ابزار بزای کوتاه کردن آدرس های بلند اینترنتی است

برای مثال ادرس زیر را در نظر بگیرید

https://motamem.org/%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D8%A7/

این لینک هم از نظر ظاهر هم از نظر اینکه حفظ کردن آدرس دارای شرایط خوبی نیست 

http://7ft.ir/what-is-short-link

 حال این ادرس اینترنتی را در نظر بگیرید هم کوتاه هم زیبا هم اشتراک گذاری ان اسان است

شما با کلیک بر لینک کوتاه شده می توانید به ادرس طولانی قبل مراجعه کنید و در واقع کار را برای خود و دیگران راحتتر کنید

---------------------

 شرایط جالب کوتاه کننده لینک 7   : کسب درآمد از لینک کوتاه است